نکته نگار


برق رفتگی ۱۹۷۷ نیویورک

برق رفتگی نیویورک واقعه ای است که آن روی واقعی غرب را نشان می دهد و دلیل و گواهی بر اینکه غرب ذاتاً با فرهنگ نیست و تنها ترس از قانون است که آن را با فرهنگ کرده است؛ در شب برق رفتگی تا صبح به دلیل اینکه دوربین ها از کار افتاده بود به اندازه ۳۰ سال جرم و جنایت و دزدی فقط در یک شب اتفاق افتاد؛ ولی در دهان بعضی تحصیل کرده ها افتاده است که مردم ایران بی فرهنگ هستند در حالی که تا کنون هزاران بار برق در تهران یا جاهای دیگر ایران رفته ولی به هیچ وجه مشکل خاصی رخ نداده است...

به طور کامل راجع به این واقعه بخوانید:

محک نظم غربی در خاموشی 1977 نیویورک
مقایسه جالب قطع برق در نیویورک و ایران

«به نام یزدان بخشاینده»
در این وبلاگ هر مطلب یک نکته طلقی میشود؛ نکته ای که ممکن است همه بدانند ولی آن را فراموش کرده باشند، یا ممکن است بخاطر اطلاع کم و ناآگاهی، کسانی از آن نکته به صورت اشتباه برداشت کنند و سوءاستفاده کنند و دچار گمراهی دیگران شوند.
به این نکته نگار هر نقدی به نکته هایش قابل احترام است و متقابلاً برای رفع اشتباه پاسخ داده میشود.
طراحی توسط عرفان و تغییرات توسط حمید قدرت گرفته از بیان