بازهم لجن است

مادامی که درجامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما بلرزد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز باشند این جامعه لجن است، اگر تمام چهره اش را هم با قرآن بپوشانید بازهم لجن است.

#Quote

👤شهید بهشتی

۱۵:۰۴

ذهن خط خطی

نوشته های یک ذهن خط خطی

رویاهاتو دنبال کن...
اونا راه رو بلدن...
Follow your dreams...
They're on the way...
Designed By Erfan Powered by Bayan