نکته نگار


مناجات نامه مناجات شمارهٔ ۱۵

الهی ای سزای کرم و ای نوازندهٔ عالم، نه بآخر شادیست نه با یاد تو غم، خصمی و شفیعی و گواهی و حَکَم.

خواجه عبدالله انصاری


مناجات نامه مناجات شمارهٔ ۱۴

الهی از بنده با حکم ازل چه برآید و بر آنچه ندارد چه باید. کوشش بنده چیست؟ کار خواست تو دارد، بجهد خویش نجات خویش کی تواند؟

خواجه عبدالله انصاری


مناجات نامه مناجات شمارهٔ ۱۳

الهی تا بتو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر جهان شیدا شدم نهان بودم پیدا شدم.

خواجه عبدالله انصاری


مناجات نامه مناجات شمارهٔ ۱۲

الهی اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم.

خواجه عبدالله انصاری


مناجات نامه مناجات شمارهٔ ۱۱

الهی بر من آراستی خریدم و از هر دو جهان دوستی حضرت تو گُزیدم.

خواجه عبدالله انصاری

۱ ۲ ۳
«به نام یزدان بخشاینده»
در این وبلاگ هر مطلب یک نکته طلقی میشود؛ نکته ای که ممکن است همه بدانند ولی آن را فراموش کرده باشند، یا ممکن است بخاطر اطلاع کم و ناآگاهی، کسانی از آن نکته به صورت اشتباه برداشت کنند و سوءاستفاده کنند و دچار گمراهی دیگران شوند.
به این نکته نگار هر نقدی به نکته هایش قابل احترام است و متقابلاً برای رفع اشتباه پاسخ داده میشود.
طراحی توسط عرفان و تغییرات توسط حمید قدرت گرفته از بیان