یک کلمه هم بیشتر لازم نیست!

It Takes One Minute To
Make Someone's Day
And
One Word To
Destroy Someone's Life

یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا روز
کسى رو بسازى و شادش کنى
و 
یک کلمه هم بیشتر لازم نیست
تا زندگى کسى رو نابود کنى

#Quote

۰۴:۳۰

ذهن خط خطی

نوشته های یک ذهن خط خطی

رویاهاتو دنبال کن...
اونا راه رو بلدن...
Follow your dreams...
They're on the way...
Designed By Erfan Powered by Bayan